Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

Všetky kategórie

AQUATHERM 2017

18.01.2017 | 0 príspevkov

Milí zákazníci, 

radi by sme Vás privítali v našom stánku na veľtrhu AQUATHERM v Nitre. Náš výstavný stánok sa bude nachádzať v hale M2, číslo 256. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Meratex, s.r.o.

 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

14.12.2016 | 0 príspevkov

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku po celý Nový rok 2017! Ďakujeme za spoluprácu.

 

Nový web - Meratex 2016

14.06.2016 | 0 príspevkov

Pripravili sme pre Vás novú redizajnovú verziu našej webstránky. Na novej stránke sme si dali záležať a veríme, že nový vzhľad sa Vám bude páčiť a na novej stránke nájdete rýchlo a prehľadne všetky informácie ohľadne ponúkaných meracích prístrojov.

 

Nová séria prevodníkov KIMO Instruments

14.06.2016 | 0 príspevkov

Firma KIMO Instruments uvádza na trh novú sériu prevodníkov rôznych parametrov prostredia.  Svojimi meracími rozsahmi a výstupnými parametrami nachádzajú prevodníky pre kontrolu a reguláciu parametrov prostredia využitie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby, pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu objektov. 

 

Nové prenosné prístroje KIMO class 50 a class 110

14.06.2016 | 0 príspevkov

Francúzska firma KIMO Instruments uvádza na trh v roku 2014 novú modelovú radu prenosných meracích prístrojov. Prístroje class 50 a 110 nahrádzajú predošlú sériu prístrojov, ktoré boli na trhu od roku 2008. Prístroje novej modelovej rady sú spoľahlivé a presné a slúžia hlavne na meranie rôznych parametrov prostredia.

 

Dataloggery KIMO Kistock

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

 

TÉMA MONITORING - Kontinuálny monitoring emisií

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

 

TÉMA MONITORING - Diskontinuálny monitoring emisií

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

 

TÉMA MONITORING - Všeobecne

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov. 

 

Oxid uhoľnatý - "Tichý zabijak"

07.11.2011 | 3 príspevky

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. Toxický účinok sa objaví pri inhalácii CO, kedy sa absorbuje v krvi na hemoglobíne a vytvorí tak molekuly carboxy- hemoglobínu, ktoré postupne znižujú schopnosť krvi okysličovať tkanivá. Ak koncentrácia CO prekročí 200 ppm, objavia sa prvé symptómy otravy. Zvyčajne po 2 hodinách sa prejaví bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie. Dlhodobý pobyt vprostredí s vysokou koncentráciou CO môže byť smrteľný.

 

TÉMA OVZDUŠIE - Ozónová vrstva

25.10.2011 | 1 príspevok

 Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. V polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia bol zistený škodlivý vplyv niektorých človekom vyrábaných chemických látok, ktoré rozkladajú ozón a tým poškodzujú ozónovú vrstvu.

 

TÉMA OVZDUŠIE - Globálne otepľovanie - úsilie o pomenovanie problému

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). Hoci tieto plyny sa prirodzene vyskytujú, zvlášť ľudské aktivity (antropogénne zdroje) taktiež produkujú určité skleníkové plyny a tým významne prispievajú ku klimatickej zmene. V dôsledku vzrastajúceho záujmu o globálne otepľovanie, experti a zainteresovaní z mnohých krajín sveta zamerali svoju pozornosť na túto problematiku.

 

TÉMA OVZDUŠIE - Zdroje a charakteristika emisií

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

Znečisťujúca látka je pojem používaný na označenie akejkoľvek nežiadúcej chemickej látky alebo zlúčeniny alebo inej látky znečisťujúcej ovzdušie, ktoré dýchame a ktorá spôsobuje degradáciu kvality ovzdušia.

 

TÉMA OVZDUŠIE - História znečisťovania ovzdušia

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.Znečisťovanie ovzdušia má dlhú históriu, je úzko spojené so vznikom miest. Pred vznikom miest, už v dobe starovekého Egypta, archeológovia na múmiách zistili časté znaky antrakózy, pravdepodobne ako dôsledok dlhodobej prítomnosti v zadymenom obydlí.

 
Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 3 príspevky

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. Toxický účinok sa objaví pri inhalácii CO, kedy sa absorbuje v krvi na hemoglobíne a vytvorí tak molekuly carboxy- hemoglobínu, ktoré postupne znižujú schopnosť krvi okysličovať tkanivá. Ak koncentrácia CO prekročí 200 ppm, objavia sa prvé symptómy otravy. Zvyčajne po 2 hodinách sa prejaví bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie. Dlhodobý pobyt vprostredí s vysokou koncentráciou CO môže byť smrteľný.

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

Znečisťujúca látka je pojem používaný na označenie akejkoľvek nežiadúcej chemickej látky alebo zlúčeniny alebo inej látky znečisťujúcej ovzdušie, ktoré dýchame a ktorá spôsobuje degradáciu kvality ovzdušia.

25.10.2011 | 1 príspevok

 Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. V polovici sedemdesiatych rokov minulého storočia bol zistený škodlivý vplyv niektorých človekom vyrábaných chemických látok, ktoré rozkladajú ozón a tým poškodzujú ozónovú vrstvu.

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). Hoci tieto plyny sa prirodzene vyskytujú, zvlášť ľudské aktivity (antropogénne zdroje) taktiež produkujú určité skleníkové plyny a tým významne prispievajú ku klimatickej zmene. V dôsledku vzrastajúceho záujmu o globálne otepľovanie, experti a zainteresovaní z mnohých krajín sveta zamerali svoju pozornosť na túto problematiku.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.Znečisťovanie ovzdušia má dlhú históriu, je úzko spojené so vznikom miest. Pred vznikom miest, už v dobe starovekého Egypta, archeológovia na múmiách zistili časté znaky antrakózy, pravdepodobne ako dôsledok dlhodobej prítomnosti v zadymenom obydlí.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.