Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

Dataloggery KIMO Kistock

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam týchto parametrov:

 • teplota
 • vlhkosť
 • intenzita osvetlenia
 • prúd a napätie
 • tlak vody

Konfigurácia dataloggerov prebieha prostredníctvom softvéru KILOG pričom sa datalogger pripojí k PC pomocou USB kábla. Cez softvér KILOG sa nastavia intervaly ukladania (od 1 sekundy), alarmy, celková doba meracej kampane a iné nastavenia. Niektoré typy je možné nakonfigurovať ako digitálny teplomer alebo vlhkomer a používať ich pre jednorazové kontrolné meranie.

Program umožňuje rýchle stiahnutie údajov do PC, až 1000 údajov za jednu sekundu. Pri sťahovaní údajov z viacerých dataloggerov je možné použiť Data Recorder, ktorý zozbiera údaje z viacerých záznamníkov . Stiahnuté údaje z jednotlivých meracích kampaní je možné archivovať vo forme grafu a tabuľky alebo exportovať pre ďalšie spracovanie a distribúciu. Program automatický vygeneruje štatistické údaje: priemernú, maximálnu a minimálnu hodnotu parametrov (teplota, vlhkosť, intenzita osvetlenia, prúd a napätie).

Zobrazené údaje na displeji PC je možné:

 • zväčšiť údaje jedným kliknutím
 • editovať názvy kanálov a meracieho súboru
 • zlúčiť jednotlivé meracie súbory
 • pridať výpočtové funkcie
 • zmeniť rámček grafiky
 • nastaviť alarmy
 • exportovať údaje do Excelu a graf do obrázku
 • tlačiť a prezentovať podrobné reporty

Dataloggery nevyžadujú externé sieťové napájanie, majú lithiovú batériu s dlhodobou životnosťou (4 roky). Kapacita pamäti pri jednotlivých typoch je od 16 000 až po 100 000 záznamov. Záznamníky sú dodávané s displejom (jednoriadkový alebo dvojriadkový) alebo bez displeja. Nástenný uzamykateľný držiak chráni dataloggery pred ukradnutím alebo neoprávnenou manipuláciou. Držiak sa na stenu pripevní pomocou hmoždiniek a skrutiek a zamkne sa špeciálnym kľúčom.

Jednotlivé typy dataloggerov teploty, vlhkosti a ďalších parametrov obsahujú okrem zabudovaného interného snímača aj externé vstupy pre pripojenie rôznych externých sond: NTC teplotné sondy, teplotné odporové sondy PT100, termočlánky K,J,T, rôzne teplotno – vlhkostné sondy podľa špecifického druhu použitia a sondy pre meranie prúdu/napätia, tlakové sondy na tlak vody a iné.

Dataloggery môže nájsť v našom e-shope: https://www.meratex.sk/dataloggery-zaznamniky/    

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.