Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

TÉMA MONITORING - Kontinuálny monitoring emisií

01.12.2011 | 0 príspevkov

Európska legislatíva

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia. Podľa článku 9, odstavca 5 povolenie (súhlas) by malo zahŕňať požiadavky na monitoring, špecifikácie meracích metód, postup vyhodnocovania nameraných údajov a povinnosť poskytovať kompetentnému orgánu štátnej správy údaje preukazujúce zhodu s povolením. Smernice EÚ sú implementované do národných smerníc a predpisov.

Doteraz bolo v rámci environmentalného práva EÚ vydaných 5 smerníc pre veľké technologické zdroje v súvislosti s kontinuálnym monitoringom. Sú to:

Veľké spaľovacie zariadenia (kotly) – (Smernica 88/609/EEC)

 • Nové inštalácie s menovitým tepelným výkonom 300 MW a viac:
 • Kontinuálne merania a zaznamenávanie emisií týchto znečisťujúcich látok:
 • tuhé znečisťujúce látky (TZL)
 • oxid síričitý (SO2)
 • oxidy dusíka (NOX)

Smernica pripúšťa meranie tuhých látok a SO2 aj formou diskontinuálnych meraní alebo inou vhodnou metódou namiesto kontinuálneho monitoringu. Tieto metódy musia byť schválené kompetentnými orgánmi.

Nové spaľovne komunálneho odpadu – (Smernica 89/369 EEC)

 • Kontinuálne merania a zaznamenávanie emisií týchto znečisťujúcich látok:
 • TZL
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • chlorovodík (HCl)
 • a kontinuálne meranie prevádzkových parametrov:
 • obsahu kyslíka v spalinách
 • teploty v dopaľovacej zóne
 • vlhkosti spalín (len v prípade použitia metódy merania vlhkej vzorky)

Jestvujúce spaľovne komunálneho odpadu s menovitou kapacitou 1 t/h odpadu a viac–(Smernica 89/429 EEC)

 • Kontinuálne merania a zaznamenávanie emisií týchto znečisťujúcich látok:
 • TZL
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • a kontinuálne meranie prevádzkových parametrov:
 • obsahu kyslíka v spalinách
 • teploty v dopaľovacej zóne
Spaľovne nebezpečných odpadov – (Smernica 94/67/EU)
 • Kontinuálne merania a zaznamenávanie emisií týchto znečisťujúcich látok:
 • TZL
 • oxid uhoľnatý (CO)
 • chlorovodík (HCl)
 • fluórovodík (HF),

okrem spaľovní,ktoré používajú zariadenia na odlučovanie HCl a sú schopné preukázať, že emisný limit nie je prekračovaný

 1. celkový organický uhlík (TOC)

 kontinuálne meranie prevádzkových parametrov:

 1. obsahu kyslíka v spalinách
 2. teploty v dopaľovacej zóne
 3. vlhkosti spalín (len v prípade použitia metódy merania vlhkej vzorky)
 4. teploty a tlaku odpadového plynu

Smernica o prchavých organických zlúčeninách – VOC directive (1999/13/EU)

Vyžaduje sa kontinuálny monitoring emisií celkového organického uhlíka (TOC), ak je na zdroji nainštalované odlúčovacie zariadenie a ak zdroj vypúšťa v priemere viac než 10 kg/h TOC. 

Požiadavky slovenskej legislatívy

Podľa zákona o ovzduší č. 478/2002 Z.z. jednou zo základných povinností prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je zabezpečiť technické prostriedky na kontinuálne monitorovanie emisií. Požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré podliehajú povinnosti na inštaláciu kontinuálneho monitoringu emisií určuje vyhláška č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Väčšinou sa povinnosť kontinuálne monitorovať emisie vzťahuje ku veľkým zdrojom, zriedkavejšie ku stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Kritériom určujúcim povinnosť zabezpečenia a inštalácie monitorovacieho systému je vyhláškou určený tzv. limitný hmotnostný tok pre jednotlivé znečisťujúce látky. Presnejšie sa jedná o vypúšťané množstvo emisií zodpovedajúce desaťnásobku hmotnostného toku znečisťujúcej látky určeného ako emisný limit podľa vyhlášky o emisných limitoch č. 706/2002 Z.z.. Hmotnostný tok je vyjadrený v kg/hod. Napríklad, ak zdroj vypúšťa viac než 50 kg/h oxidov dusíka (NOX), prevádzkovateľ zdroja je povinný do stanovenej lehoty zabezpečiť inštaláciu kontinuálneho monitorovacieho systému pre uvedenú znečisťujúcu látku. Uvedená hodnota 50 kg/h NOX je desaťnásobok limitného hmotnostného toku podľa vyhlášky o emisných limitoch.

Kontinuálnym monitorovaním sa zisťujú emisie nasledujúcich znečisťujúcich látok:

Energetické zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce fosílne palivá a palivá z nich vyrobené:

 1. tuhé znečisťujúce látky
 2. oxid síričitý (SO2)
 3. oxidy dusíka (NOX)
 4. oxid uhoľnatý (CO )

Súčasne sa musia monitorovať aj:

 1.  teplota plynu
 2.  tlak plynu
 3. obsah kyslíka v spalinách
 4. objemový prietok plynu
Pri energetických zdrojoch spaľujúcich drevo, drevný odpad, biomasu sa okrem uvedených látok kontinuálne monitoruje aj celkový organický uhlík.

Pri spaľovniach odpadov sa navyše monitorujú aj:

 1. plynné anorganické zlúčeniny fluóru vyjadrené ako fluórovodík (HF)
 2. plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako chlórovodík (HCl)

Pri špecifických technológiách to môže byť aj sírovodík (H2S).

Povinnosť kontinuálneho monitorovania je špecifikovaná pri energetických zdrojoch menovitým tepelným výkonom zariadení (kotolní, výhrevní a pod). Povinnosti podliehajú zdroje s tepelným výkonom vyšším než 100 MW.

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.