Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

Nové metódy merania teploty vo výrobnom procese

26.04.2017 | 0 príspevkov

Meranie teploty na rôznych stupňoch priemyselnej výroby je v dnešnej dobe nevyhnutné pre zaistenie vysokej kvality produktov a uspokojenie stale sa zvyšujúcich kvalitatívnych požiadaviek koncových odberateľov. Keďže náhle zmeny teploty vo výrobnom procese môžu znížiť stupeň kvality výsledného produktu, monitoring teploty je veľmi dôležitý. Osobitne sa to vzťahuje hlavne pri produktoch kvalitatívne závislých na dodržaní technologicky predpísaných teplotných podmienok, napr. pri výrobe a spracovaní potravín alebo pri povrchových úpravách a náteroch.

Meranie povrchovej teploty poloproduktov a finálnych produktov vo výrobnej faze poskytuje dôležité informácie o technologickom procese, operatívne poskytuje informácie o výrobných vadách, poruchách na určitom stupni výrobnej linky napr. pri sériovej výrobe.         

Meranie teploty vo výrobe môže byť zabezpečené s použitím klasických kontaktných snímačov teploty, ktoré môžu mať rôzny tvar, napr. s kontaktnou plochou pre meranie povrchu materialu, ponorné pre meranie v nádržiach so sypkými alebo kvapalnými produktami, snímače do potrubia, snímače na častiach strojov. Z hľadiska princípu merania to môžu byť snímače odporové Pt100, Pt1000, NTC alebo termočlánky typu K,J,T,S, ktoré sú schopné merať aj veľmi vysoké teploty do 1600 °C. Tieto snímače musia byť v kontakte s meraným materiálom alebo vložené do meraného priestoru (nádrže, potrubia a pod.).

Široké možnosti využitia pri meraní teploty poskytujú infračervené snímače teploty, ktoré sú v dnešnej dobe na veľmi vysokej technickej úrovni. U týchto snímačov sa využíva unikátny merací princíp, spočívajúci v meraní energie, ktorú odráža každé teleso vo vesmíre s teplotou vyššou ako je absolútna nula. Radácia energie v infračervenej oblasti spektra sa priamoúmerne zvyšuje s teplotou povrchu objektu. Infračervené snímače merajú emitované množstvo infračervenej energie z povrchu objektu a konvertujú ju na signal, ktorý môžeme zobraziť ako teplotu. Infračervené meranie teploty je relatívne presné, štandardná chyba pri správne zvolenom a nakonfigurovanom snímači je 1 % z meranej hodnoty.

Oproti klasickým kontaktným snímačom teploty majú infračervené snímače výhody aj nevýhody.

Všeobecne prevažujú výhody, ktorými sú

 • veľmi rýchla odozva na zmenu teploty, v rozpätí od 100 ms po 1 sekundu
 • schopnosť merania veľkých, stredných aj veľmi malých povrchov (od 5 mm)
 • rýchle a presné meranie teploty rýchlo sa pohybujúcich objektov na páse
 • meranie lesklých, drsných, zašpinených povrchov, meranie cez sklo
 • meranie kde sa vyžaduje hygiena a čistota, zamedzenie kontaminácie objektu
 • meranie z väčšej bezpečnej vzdialenosti (veľmi horúce objekty, dym, para, agresívne plyny
 • merací rozsah -50 až +2000 °C

Nevýhody infračerveného merania sú:

 • vyššia cena ako klasické snímače
 • nutnosť napájania snímača napätím 24 V
 • možné nepresnosti merania pri povrchoch s vysokou odrazivosťou IČ žiarenia

Pripojením bezkontatného infračerveného snímača ku vhodnej displejovej jednotke, regulátoru alebo záznamníku je možné využiť merané hodnoty klasickým spôsobom na zobrazenie teploty, reguláciu, riadenie alarmov, záznam údajov na mikroSD kartu a prenos do PC pre ďalšie spracovanie a vyhodnotenie procesu, kvalitatívnych parametrov.

Hlavné oblasti, kde je vhodné použiť bezkontaktné snímače sú:

 • výroba a spracovanie potravín, kontrola teploty na pohybujúcich sa produktoch, meranie teploty sterilizácie aj cez sklo
 • výroba a výlisky z plastov
 • výroba a spracovanie kovov, tavenie, kalenie, tvarovanie
 • pokládka asfaltových kobercov (meranie teploty povrchu podkladu pred sypaním a valcovaním
 • výroba papiera, meranie teploty pásu
 • výroba skla a sklenených výrobkov
 • výroba pneumatic, lakovanie karosérií
 • výroba pásov, káblov, povrchová úprava súčiastok
 • textilný priemysel
 • a iné          

Aj napriek vyšším nákladom na inštaláciu bezkontakných infračervených snímačov teploty ich použitie prináša rýchlu návratnosť investície vo forme zvýšenia a dlhodobého udržania kvality finálnych produktov, dôsledkom čoho je zníženie počtu reklamácií. Okrem toho umožňuje meranie teploty všade tam, kde nie je možné uplatniť klasické meranie, veľmi rýchla odozva na zmeny teploty a presnosť merania  poskytujú operatívne zásahy na poruchové stavy, kvalitatívne nezhodné výrobky a tiež poskytujú veľmi cenné data pre ďalší vývoj, výskum a zdokonalenie technologických procesov a produktov.

Bezkontatkné snímače teploty z našej ponuky môžete nájsť na tomto linku: https://www.meratex.sk/infracervene-snimace-teploty/

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.