Meratex - Blog

+421 907 992 078
Poradenstvo na

Oxid uhoľnatý - "Tichý zabijak"

07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá.

Oxid uhoľnatý vzniká spaľovaním uhlíka s malým množstvom kyslíka:

2 C + O→ 2 CO

Taktiež reakciou vodných pár s uhlíkom pri vysokej teplote:

C + H2O → CO + H2

Symptómy ako bolesť hlavy, pocit nevoľnosti a slabého závratu sú pri vdychovaní nízkej koncentrácie CO mylne zamieňané za prejavy chrípky. Extrémne vysoké koncentrácie CO môžu dokonca spôsobiť až smrť. Vzhľadom nato, že CO je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, časom môže dôjsť ku nahromadeniu nebezpečnej koncentrácie pre zdravie človeka. Toxický účinok sa objaví pri inhalácii CO, kedy sa absorbuje v krvi na hemoglobíne a vytvorí tak molekuly carboxy- hemoglobínu, ktoré postupne znižujú schopnosť krvi okysličovať tkanivá. Ak koncentrácia CO prekročí 200 ppm, objavia sa prvé symptómy otravy. Keďže zmyslami nie je identifikovateľný, na miestach možného výskytu by sa mali používať kontinuálne alebo prenosné merajúce detektory s alarmom, ktorý sa zapne pri prekročení hygienicky prípustnej limitnej koncentrácie.  

Koncentrácie CO: Toxické účinky:
100 ppm (0,01%) Slabé bolesti hlavy po 2-3 hodinách
400 ppm (0,04%)

Slabé bolesti hlavy po 1-2 hodinách, silnejšie po 2-3 hodinách

1600 ppm (0,16%) Silné bolesti hlavy, zvracanie po 20 minútach, smrť po 2 hodinách
6400 ppm (0,64%) Silné bolesti hlavy, strata vedomia po 1-2 minútach, smrť do 10-15 minút
12800 ppm (1,28%) Smrť do 1-3 minút. 

Priemerná hodnota oxidu uhoľnatého v domácnostiach kde sa používajú plynové zariadenia ako plynové sporáky, plynové kotly a iné vykurovacie zariadenia môže dosiahnuť hodnotu 15 ppm. Ak je v miestnosti vyššia koncentrácia, môže byť zapríčinená:

  • nesprávne nastaveným horením v plynovom spotrebiči (napr. plynový kotol),

  • nedostatočným ťahom v komíne, kedy sa cez netesnosti môže dostať CO do miestnosti (napr. krby, piecky na tuhé palivo).

Na kontinuálne alebo jednorazové zisťovania koncentrácie CO v domácnostiach alebo v kotolniach slúžia detektory plynu s elektrochemickým meracím článkom s vysokou selektivitou a citlivosťou. V našej ponuke môžete nájsť naládujúce typy detektorov:


1. Kontinuálne detektory CO


Detektor Seitron Segugio CO je jednoduchý detektor určený pre použitie v domácnosti a malých kotolniach. Pomocou optického a akustického alarmu upozorní na zvýšený koncentráciu oxidu uhoľnatého (CO) v miestnosti. Originalita tohto detektora spočíva v tom, že umožňuje nepretržitý monitoring s použitím vymeniteľného snímača po uplynutí jeho životnosti. Rovnako môže byť zapojený ako centrálna jednotka príjmajúca signál zo vzdialeného detektora. Detektor Segugio CO obsahuje relé výstup, ktorý umožňuje pripojiť bezpečnostný ventil alebo ventilátor ku detektoru. Priemerná doma životnosti snímača je 5 roov od dátumu inštalácie. Celková životnosť detektora je 15 rokov.

Prevádzka Detektora:

Keď koncentrácia CO prekročí nastavené alarmovú hodnotu, po krátkom oneskorení sa rozsvieti LED kontrolka na prednom paneli, následne sa zapne akustický alarm. Keď je pripojené zariadenie (napr. siréna, ventilátor, bezpečnostný ventil) aktivuje sa reléový kontakt. Keď koncentrácia CO klesne pod alarmovú úroveň, detektor pracuje ďalej normálne.

 

 

Viac technických informácií a ceny môžete nájsť na stránke nášho E-shopu: https://www.meratex.sk/domove-detektory-plynu/


Detekčný systém pre kotolne od firmy Seitron je určený pre kontinuálne monitorovanie koncentrácie CO a iných plynov (napr. CH4, LPG, benzinové výpary) s použitím vzdialených detektorov a centrálnej jednotky. Centrálna jednotka umožňuje pripojenie max. 4,8 alebo až 32 vzdialených detektorov.

Detekčný systém pozostáva z centrálnej digitálnej jednotky s displejom a s možnosťou pripojenia externých detektorov pre CO a iných plynov. Pre každý detektor je možné nastaviť 3 úrovne alarmu. 4 reléové výstupy umožňujú pripojiť regulačné zariadenia, sirénu, solenoidný ventil a pod. Pripojené vzdialené detektory sú napájané z centrálnej jednotky, ktorá sa spolu s prídavnými modulmi inštaluje na DIN lištu v kontrolnej miestnosti. Ku centrálnej jednotke sú pripojené externé detektory s elektrochemickým meracím článkom s veľmi dobrou citlivosťou a selektivitou. Detektory majú prevodník s analógovým výstupom 4-20 mA a môžu byť kalibrovateľné na mieste. Detekčný systém je určený pre malé a stredné prevádzky a kotolne s viacerými kontrolovanými zónami pre rovnaké alebo rôzne plyny. 

 

Viac technických informácií a ceny môžete nájsť na stránke nášho E-shopu:https://www.meratex.sk/detekcne-systemy/


2. Jednorázové detektory CO


Detektor KIMO CO100 je prenosný digitálny prístroj s displejom na zisťovanie koncentrácie CO v kotolniach, miestnostiach, priemysle a pod. Koncentrácia CO je zobrazená na veľkom podsvietenom displeji v jednotkách ppm. Súčasne prostredníctvom meracej sondy meria detektor aj teplotu vzduchu. Zvukový alarm s premenlivou intenzitou signalizuje výšku koncentrácie plynu, súčasne bliká aj displej. Prístroje používa kvalitný elektrochemický snímač s vynikajúcou citlivosťou pre plyn.

Detektor je vhodný hlavne pre obsluhu kotolni pre pravidelné meranie a zaznamenanie koncentrácie podľa platnej legislatívy. 

Viac technických informácií a ceny môžete nájsť na stránke nášho E-shopu:https://www.meratex.sk/prenosne-detektory-plynu/

Meracie prístroje
Kategórie
Kategórie Blogu
x
Najčítanejšie na blogu
07.11.2011 | 5 príspevkov

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

24.10.2011 | 2 príspevky

Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov a je vypúšťaná do okolitého ovzdušia, kde môže pri určitej koncentrácií spôsobovať poškodenie zdravia človeka a životného prostredia. 

25.10.2011 | 1 príspevok

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

25.10.2011 | 0 príspevkov

Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové plyny tvoria: vodná para, oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

01.12.2011 | 0 príspevkov

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

24.10.2011 | 0 príspevkov

Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú bolo treba zaplatiť za rastúcu prosperitu a industrializáciu. Avšak významný pokrok v znižovaní emisií atmosferických polutantov vo vyspelých krajinách za posledných štyridsať rokov demonštruje, že tomu tak nemusí byť.

07.12.2011 | 0 príspevkov

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

25.11.2011 | 0 príspevkov

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov.